مجموعه قوانين و مقررات شهرداري تهران: حوزه تخصصي فني و عمراني با آخرين اضافات و اصلاحات

مجموعه قوانين و مقررات شهرداري تهران: حوزه تخصصي فني و عمراني با آخرين اضافات و اصلاحات

ناشر : مركز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران (شهرداري تهران)

- گردآورنده: مركز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران - گردآورنده: اداره كل تدوين قوانين و مقررات شهرداري تهران

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال