مباني مخابرات و راديو كنكور كارداني پيوسته فني حرفه‌اي - كاردانش

مباني مخابرات و راديو كنكور كارداني پيوسته فني حرفه‌اي - كاردانش

ناشر : موسسه ‌فرهنگي‌ انتشاراتي ‌پيش‌ دانشگاهيان

- نويسنده: مسعود عبدالحميدي - نويسنده: حامد پرتقالي

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال