مباني سنتز مواد آلي با نگرش نوين

مباني سنتز مواد آلي با نگرش نوين

ناشر : دانشگاه بوعلي سينا

- نويسنده: هادي غلامي - نويسنده: محمدعلي زلفي‌گل

قیمت : ۱۹۰۰۰۰ ریال