كتاب تابستان سال سوم تجربي: براي دانش‌آموزاني كه از سال دوم به سال سوم مي‌روند

كتاب تابستان سال سوم تجربي: براي دانش‌آموزاني كه از سال دوم به سال سوم مي‌روند

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

- ويراستار: فرهاد وفايي - نويسنده: گروههاي‌آموزشي‌كانون‌فرهنگي‌آموزش

قیمت : ۶۵۰۰۰ ریال

كتاب تابستان سوم تجربي: براي دانش‌آموزاني كه از سال دوم به سال سوم مي‌روند

كتاب تابستان سوم تجربي: براي دانش‌آموزاني كه از سال دوم به سال سوم مي‌روند

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

- ويراستار: بهرام طالبي - نويسنده: گروههاي‌آموزشي‌كانون‌فرهنگي‌آموزش

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

كتاب تابستان سوم تجربي: براي دانش‌آموزاني كه از سال دوم به سال سوم مي‌روند

كتاب تابستان سوم تجربي: براي دانش‌آموزاني كه از سال دوم به سال سوم مي‌روند

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

- ويراستار: بهرام طالبي - نويسنده: گروههاي‌آموزشي‌كانون‌فرهنگي‌آموزش

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال