آشنايي با الگوريتم‌ SA براي بهينه‌سازي و برخي كاربردها در مهندسي آب

آشنايي با الگوريتم‌ SA براي بهينه‌سازي و برخي كاربردها در مهندسي آب

ناشر : دانشگاه اراك

- نويسنده: محمود اكبري - نويسنده: سيداسدالله محسني‌موحد

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

كاربرد بهينه‌سازي در مسائل مهندسي

كاربرد بهينه‌سازي در مسائل مهندسي

ناشر : دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، انتشارات

- نويسنده: م‍ج‍ي‍د ع‍م‍ي‍دپ‍ور

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

كاربرد بهينه‌سازي در مهندسي

كاربرد بهينه‌سازي در مهندسي

ناشر : آذر

- نويسنده: محمدرضا قاسمي - مترجم: حسام ورعي

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال


مباني و كاربردهاي بهينه‌سازي در مهندسي (مرجع كاربردي GAMS)

مباني و كاربردهاي بهينه‌سازي در مهندسي (مرجع كاربردي GAMS)

ناشر : دانشگاه قم، انتشارات

- نويسنده: هادي مختاري

قیمت : ۰ ریال