قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

ناشر : پندارقلم

- نويسنده: سعيد استادزاده - نويسنده: Saeid Ostadzade

قیمت : ۰ ریال


قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

ناشر : روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریال

قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

ناشر : نگاه بينه

- تدوين: واحد پژوهش موسسه نگاه بينه

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریال

قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

ناشر : برازش

- تدوين: سيدمهدي كمالان

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال


قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

ناشر : دراك

- زيرنظر: عبدالله شمس - تدوين: بخش پژوهش انتشارات دراك

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال