قانون تجارت در نظم حقوقي كنوني

قانون تجارت در نظم حقوقي كنوني

ناشر : دادستان

- نويسنده: علي حاتمي - نويسنده: محمد دمرچيلي

قیمت : ۸۵۰۰۰۰ ریال

قانون تجارت در نظم حقوقي كنوني

قانون تجارت در نظم حقوقي كنوني

ناشر : نشر ميزان

- نويسنده: فرشيد فرحناكيان

قیمت : ۰ ریال