عمليات خوب كشاورزي ايران (ايران گپ) - توت فرنگي

عمليات خوب كشاورزي ايران (ايران گپ) - توت فرنگي

ناشر : سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور

- نويسنده: اسدالله ابراهيمي - ويراستار: فاطمه باستانپور

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال