طراحي و برش كت و پالتوي زنانه (به روش مولر)

طراحي و برش كت و پالتوي زنانه (به روش مولر)

ناشر : تهران صدا

- مترجم: سومبات هاكوپيان - مترجم: محمدرضا عزتي

قیمت : ۱۲۰۰۰۰۰ ریال

طراحي و برش كت و پالتوي زنانه (به روش مولر)

طراحي و برش كت و پالتوي زنانه (به روش مولر)

ناشر : انتشارات هاكوپيان

- نويسنده: مارگارته اشتيگلر - نويسنده: Margarete Stiegler

قیمت : ۱۲۰۰۰۰۰ ریال