صد سال اعلان و پوستر فيلم در ايران

صد سال اعلان و پوستر فيلم در ايران

ناشر : چاپ و نشر نظر

- نويسنده: مسعود مهرابي - مترجم: بهروز توراني

قیمت : ۴۶۵۰۰۰۰ ریال