آزمايش‌هاي راديو شيمي تجزيه‌اي

آزمايش‌هاي راديو شيمي تجزيه‌اي

ناشر : پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌اي

- نويسنده: موزز اترپ - نويسنده: Moses Attrep

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

آزمايش‌هاي شيمي تجزيه دستگاهي

آزمايش‌هاي شيمي تجزيه دستگاهي

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي (رشت)

- نويسنده: شهاب شريعتي - نويسنده: فريبا صفا

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال


آزمايشگاه شيمي تجزيه

آزمايشگاه شيمي تجزيه

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات

- نويسنده: مهدي زحمتكشان - نويسنده: فرشته قناعت

قیمت : ۴۸۰۰۰ ریال

آزمايشگاه شيمي تجزيه

آزمايشگاه شيمي تجزيه

ناشر : شركت تحقيقاتي انتشاراتي دانشيار،نشر استاديار

- نويسنده: سهيلا صادقيان

قیمت : ۰ ریال

آزمايشگاه شيمي تجزيه

آزمايشگاه شيمي تجزيه

ناشر : دانشگاه فني و حرفه‌اي

- نويسنده: سكينه ماندگارزاد

قیمت : ۰ ریال


آزمايشگاه شيمي تجزيه (1)

آزمايشگاه شيمي تجزيه (1)

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي (واحد تاكستان)

- نويسنده: حسن باقري - نويسنده: مهدي باقري

قیمت : ۳۵۰۰۰ ریال

آزمايشگاه شيمي تجزيه (1)

آزمايشگاه شيمي تجزيه (1)

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مرودشت

- نويسنده: محمدعلي زارع - نويسنده: عمران مرادلو

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

آزمايشگاه شيمي تجزيه (1) (رشته شيمي)

آزمايشگاه شيمي تجزيه (1) (رشته شيمي)

ناشر : دانشگاه پيام نور

- نويسنده: محمود پايه‌قدر

قیمت : ۳۵۰۰۰ ریال


آزمايشگاه شيمي تجزيه (2)

آزمايشگاه شيمي تجزيه (2)

ناشر : دانشگاه پيام نور

- نويسنده: ژوليت اردوخانيان - نويسنده: شهلا مظفري

قیمت : ۲۸۰۰۰ ریال

آزمايشگاه شيمي تجزيه (II): روشهاي الكتروشيميايي

آزمايشگاه شيمي تجزيه (II): روشهاي الكتروشيميايي

ناشر : حق‌شناس

- نويسنده: طوبي تقويان

قیمت : ۶۵۰۰۰ ریال

آزمايشگاه شيمي تجزيه‏‫: دستگاههاي آناليزي HPLC,GC,GC-MS‬

آزمايشگاه شيمي تجزيه‏‫: دستگاههاي آناليزي HPLC,GC,GC-MS‬

ناشر : ياوريان

- نويسنده: اميد حقيقت شعار

قیمت : ۱۳۵۰۰۰ ریال