شهربانو : بر اساس زندگي واقعي مادران جانباز

شهربانو : بر اساس زندگي واقعي مادران جانباز

ناشر : كنگره بزرگداشت سرداران شهيد و بيست و سه هزار شهيد استانهاي خراسان، انتشارات ستاره‌ها

- نويسنده: مريم قربان‌زاده

قیمت : ۰ ریال