اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور - زمستان ۱۳۹۳

اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور - زمستان ۱۳۹۳

ناشر : مركز آمار ايران ، دفنر رياست روابط عمومي و همكاري‌هاي بين‌الملل

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریال

اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور - زمستان ۱۳۹۴

اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور - زمستان ۱۳۹۴

ناشر : مركز آمار ايران، دفتر رياست روابط عمومي و همكاري‌هاي بين‌الملل

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریال

اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور زمستان ۱۳۹۶

اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور زمستان ۱۳۹۶

ناشر : مركز آمار ايران، دفتر رياست روابط عمومي و همكاري‌هاي بين‌الملل‏‫

قیمت : ۲۵۰۰۰ ریال


اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداريهاي كشور زمستان 1391

اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداريهاي كشور زمستان 1391

ناشر : مركز آمار ايران، دفتر رياست، روابط عمومي و همكاري‌هاي بين‌الملل

- گردآورنده: مركز آمار ايران

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریال

اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادرشده توسط شهرداري‌هاي كشور - زمستان ۱۳۹۵

اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادرشده توسط شهرداري‌هاي كشور - زمستان ۱۳۹۵

ناشر : مركز آمار ايران، دفتر رياست روابط عمومي و همكاري‌هاي بين‌الملل‏‫

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریال

اطلاعات قيمت و اجاره مسكن در شهر تهران- زمستان ۱۳۹۴

اطلاعات قيمت و اجاره مسكن در شهر تهران- زمستان ۱۳۹۴

ناشر : مركز آمار ايران، دفتر رياست روابط عمومي و همكاري‌هاي بين‌الملل

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال


‏‫اطلاعات قيمت و اجاره مسكن در شهر تهران زمستان ۱۳۹۵‮‬‮‬

‏‫اطلاعات قيمت و اجاره مسكن در شهر تهران زمستان ۱۳۹۵‮‬‮‬

ناشر : مركز آمار ايران، دفتر رياست روابط عمومي و همكاري‌هاي بين‌الملل

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

اطلاعات قيمت و اجاره مسكن در شهر تهران زمستان ۱۳۹۶

اطلاعات قيمت و اجاره مسكن در شهر تهران زمستان ۱۳۹۶

ناشر : مركز آمار ايران، دفتر رياست روابط عمومي و همكاري‌هاي بين‌الملل‏‫

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال


زمستان مومي

زمستان مومي

ناشر : روزنه

- نويسنده: ص‍ال‍ح‌ طب‍اطب‍ائ‍ي‌

قیمت : ۲۸۰۰۰۰ ریال

شاخص قيمت توليد كننده بخش صنعت - زمستان ۱۳۹۴

شاخص قيمت توليد كننده بخش صنعت - زمستان ۱۳۹۴

ناشر : مركز آمار ايران، دفتر رياست روابط عمومي و همكاري‌هاي بين‌الملل

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریال

شاخص قيمت توليد كننده بخش صنعت -زمستان 1393

شاخص قيمت توليد كننده بخش صنعت -زمستان 1393

ناشر : مركز آمار ايران، دفتر رياست روابط عمومي و همكاري‌هاي بين‌الملل

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریال