رويكردهاي نو در آموزش و توسعه منابع انساني

رويكردهاي نو در آموزش و توسعه منابع انساني

ناشر : آفتاب انديشه

- نويسنده: حسين محمدپور زرندي - نويسنده: Hossein Mohammadpour Zarandi

قیمت : ۱۸۲۰۰۰ ریال