روش كاشت، داشت و برداشت گياهان دارويي رايج در ايران

روش كاشت، داشت و برداشت گياهان دارويي رايج در ايران

ناشر : اتكا، مركز تحقيقات و توسعه

- گردآورنده: مرتضي يوسفي - ويراستار: آرمان عبدالملكي

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال

روش كاشت، داشت و برداشت گياهان دارويي رايج در ايران

روش كاشت، داشت و برداشت گياهان دارويي رايج در ايران

ناشر : اتكا، مركز تحقيقات و توسعه

- گردآورنده: مرتضي يوسفي - ويراستار: آرمان عبدالملكي

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال