ديوان حافظ: براساس نسخه علامه محمد قزويني، دكتر قاسم غني

ديوان حافظ: براساس نسخه علامه محمد قزويني، دكتر قاسم غني

ناشر : پژواك بينش فرصاد

- نويسنده: شمس‌الدين‌محمد حافظ

قیمت : ۱۰۵۰۰۰ ریال

ديوان حافظ: براساس نسخه علامه محمد قزويني، دكتر قاسم غني

ديوان حافظ: براساس نسخه علامه محمد قزويني، دكتر قاسم غني

ناشر : صداي معاصر

- به‌اهتمام: ميترا افشار - نويسنده: شمس‌الدين‌محمد حافظ

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال