درسنامه جامع علوم و صنايع غذايي

درسنامه جامع علوم و صنايع غذايي

ناشر : پرستش

- نويسنده: سامان علاقه‌بند - نويسنده: عباس ذبيحي

قیمت : ۴۷۰۰۰۰ ریال

درسنامه جامع علوم و صنايع غذايي

درسنامه جامع علوم و صنايع غذايي

ناشر : آئين طب

- نويسنده: امير حسين‌خاني

قیمت : ۰ ریال

درسنامه طراحي و ارزشيابي برنامه‏‌هاي تغذيه‏‌اي جامعه‏‌محور

درسنامه طراحي و ارزشيابي برنامه‏‌هاي تغذيه‏‌اي جامعه‏‌محور

ناشر : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي، انستيتو تحقيقات تغذيه‌اي و صنايع غذايي كشور

قیمت : ۰ ریال