درآمدي بر انسان‌شناسي دين

درآمدي بر انسان‌شناسي دين

ناشر : مرسل

- نويسنده: محمد ت‍وك‍ل‍ي‌پ‍ور

قیمت : ۸۵۰۰۰ ریال

درآمدي بر مسائل تربيتي در فضاي مجازي از منظر معرفت‌شناسي و انسان‌شناسي ديني

درآمدي بر مسائل تربيتي در فضاي مجازي از منظر معرفت‌شناسي و انسان‌شناسي ديني

ناشر : انتشارات دانشجو

- نويسنده: پرستو مصباحي جمشيد

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال