خارج از كوهستان: نسل آينده‌ي جنگ‌ چريكي شهري

خارج از كوهستان: نسل آينده‌ي جنگ‌ چريكي شهري

ناشر : نسل روشن

- نويسنده: ديويد كيلكالن - نويسنده: David Kilcullen

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

خارج از كوهستان: نسل آينده‌ي جنگ‌ چريكي شهري

خارج از كوهستان: نسل آينده‌ي جنگ‌ چريكي شهري

ناشر : نسل روشن

- نويسنده: ديويد كيلكالن - نويسنده: David Kilcullen

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال