حل مسائل اقتصاد خرد دكتر پرويز داودي

حل مسائل اقتصاد خرد دكتر پرويز داودي

ناشر : موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)

- نويسنده: روح‌الله ملائي - نويسنده: ايمان رفيعي

قیمت : ۴۵۰۰۰۰ ریال