اصول حسابداري 3: مباحثي در حسابداري مديريت و حسابداري مالي مطابق با استانداردهاي حسابداري ايران ...

اصول حسابداري 3: مباحثي در حسابداري مدير ...

ناشر : آستان قدس رضوي، به نشر

محمدحسين وديعي‌نوقابي


انواع بودجه‌بندي و تجزيه تحليل بها در حسابداري مديريت "مرجع دانشگاهي (دكتري)"

انواع بودجه‌بندي و تجزيه تحليل بها در حس ...

ناشر : مدرسان برتر

دپارتمان‌حسابداري‌مدرسان‌برتر


تجربياتي در حسابداري مديريت

تجربياتي در حسابداري مديريت

ناشر : آرشين

‏‫گرگ ان.‬ گرگوريو

تجزيه و تحليل استراتژيك و مديريت كيفيت جامع در حسابداري مديريت "مرجع دانشگاهي (دكتري)"

تجزيه و تحليل استراتژيك و مديريت كيفيت ج ...

ناشر : مدرسان برتر

دپارتمان‌حسابداري‌مدرسان‌برتر