جرايم والدين و سرپرستان قانوني عليه كودكان در نظام حقوقي ايران

جرايم والدين و سرپرستان قانوني عليه كودكان در نظام حقوقي ايران

ناشر : حوزه معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه امام صادق (ع) پرديس خواهران

- ويراستار: فائزه عظيم‌زاده‌اردبيلي - نويسنده: فائزه طوقاني‌پور

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال