تشبيه : (تطور، تحليل و نقد)

تشبيه : (تطور، تحليل و نقد)

ناشر : انتشارات مرواريد

- نويسنده: احمد رضايي‌ جمكراني - نويسنده: Ahmad Rezaei Jamkarani

قیمت : ۲۳۰۰۰۰ ریال