تدوين برنامه توسعه تجارت نانو

تدوين برنامه توسعه تجارت نانو

ناشر : موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

- نويسنده: عليرضا عزيزي - نويسنده: رضا منفردي

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال