آناليز عددي پيشرفته

آناليز عددي پيشرفته

ناشر : سنجش و دانش

- گردآورنده: هما زينلي - گردآورنده: زينب زليكاني

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

آناليز عددي پيشرفته

آناليز عددي پيشرفته

ناشر : سنجش و دانش

- نويسنده: صادق زهره‌وند

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

آناليز عددي پيشرفته

آناليز عددي پيشرفته

ناشر : دانشگاه اصفهان

- نويسنده: داود ميرزايي

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال


آناليز عددي پيشرفته

آناليز عددي پيشرفته

ناشر : ‏‫ ثناي سرخ

- نويسنده: محمدعلي ظفرمندي

قیمت : ۰ ریال

آناليز عددي پيشرفته

آناليز عددي پيشرفته

ناشر : انديشه عصر

- نويسنده: امين شاه‌كرمي

قیمت : ۰ ریال

آناليز عددي پيشرفته با نگاهي به استور

آناليز عددي پيشرفته با نگاهي به استور

ناشر : نشر پژوهشي نوآوران شريف

- نويسنده: حسين پوربشاش - نويسنده: حسين محبي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


خطا، درونيابي و اسپلاين‌ها در آناليز عددي پيشرفته "مرجع دانشگاهي (دكتري)"

خطا، درونيابي و اسپلاين‌ها در آناليز عددي پيشرفته "مرجع دانشگاهي (دكتري)"

ناشر : مدرسان برتر

- گردآورنده: دپارتمان‌رياضي‌مدرسان‌برتر

قیمت : ۱۱۱۰۰۰ ریال

رهيافت حل مساله در آناليز عددي پيشرفته

رهيافت حل مساله در آناليز عددي پيشرفته

ناشر : علوم رايانه

- نويسنده: حيدر عاقبت‌بين‌منفرد - نويسنده: جواد وحيدي

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال

روش‌هاي انتگرال‌گيري عددي در آناليز عددي پيشرفته "مرجع دانشگاهي"

روش‌هاي انتگرال‌گيري عددي در آناليز عددي پيشرفته "مرجع دانشگاهي"

ناشر : مهرپويا مهراس

- گردآورنده: دپارتمان رياضي مهرپويا مهراس

قیمت : ۱۲۸۰۰۰ ریال