آموزش نوين گيتار

آموزش نوين گيتار

ناشر : رهام

- نويسنده: عباس ياسميني

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

آموزش نوين گيتار

آموزش نوين گيتار

ناشر : آرش ياسميني

- نويسنده: آرش ياسميني

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال

روش نوين آموزش گيتار پاپ

روش نوين آموزش گيتار پاپ

ناشر : انتشارات بهار سبزوار

- نويسنده: مهدي نودهي

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال


متد نوين آموزش گيتار كلاسيك

متد نوين آموزش گيتار كلاسيك

ناشر : موسيقي عارف

- نويسنده: فرهاد اسعديان

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

متد نوين آموزش گيتار كلاسيك

متد نوين آموزش گيتار كلاسيك

ناشر : موسيقي عارف

- نويسنده: فرهاد اسعديان

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

متد نوين آموزش گيتار كلاسيك

متد نوين آموزش گيتار كلاسيك

ناشر : موسيقي عارف

- نويسنده: فرهاد اسعديان

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال