آموزش خياطي به روش مولر( نازك‌دوزي)

آموزش خياطي به روش مولر( نازك‌دوزي)

ناشر : پيام فن

- نويسنده: معصومه زماني

قیمت : ۷۲۰۰۰۰ ریال

آموزش خياطي نازك‌دوزي

آموزش خياطي نازك‌دوزي

ناشر : نقش آفرينان بابكان

- نويسنده: فيروزه(اسدآذر) ترغازه - نويسنده: مهين ترغازه

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال