آمار استنباطي پيشرفته (رشته علوم تربيتي)

آمار استنباطي پيشرفته (رشته علوم تربيتي)

ناشر : دانشگاه پيام نور

- نويسنده: حسين زارع - نويسنده: محمدحسن صيف

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال