آلودگي هواي داخل ساختمان

آلودگي هواي داخل ساختمان

ناشر : دانشگاهي فرهمند

- نويسنده: محمدهادي دهقاني - نويسنده: حافظ گلستاني‌فر

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

سندرم ساختمان بيمار و بيماريهاي مرتبط با آلودگي هواي داخل ساختمان

سندرم ساختمان بيمار و بيماريهاي مرتبط با آلودگي هواي داخل ساختمان

ناشر : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مشهد

- نويسنده: سيده‌نگار اسعدي - ويراستار: مرضيه رضائيان

قیمت : ۳۲۰۰۰ ریال