راهنماي آزمون هاي فيزيولوژي ورزشي: راهنماي انجمن علوم ورزشي وفعاليت هاي ورزشي بريتانيا

راهنماي آزمون هاي فيزيولوژي ورزشي: راهنم ...

ناشر : دانشگاه مازندران

پدیدآور: ادوارد.ام وينتر

پاسخ هاي قلبي - عروقي به فعاليت ورزشي

پاسخ هاي قلبي - عروقي به فعاليت ورزشي

ناشر : شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركا

پدیدآور: فرهاد دريانوش

تغذيه ورزشي نوين: مباني علمي

تغذيه ورزشي نوين: مباني علمي

ناشر : شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركا

پدیدآور: مهوش نوربخش


پلايومتريك

پلايومتريك

ناشر : نشر ورزش

پدیدآور: دون‍ال‍د آل‍ن چ‍و

بيوشيمي ورزشي و سوخت وساز فعاليت ورزشي

بيوشيمي ورزشي و سوخت وساز فعاليت ورزشي

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

پدیدآور: عباسعلي گائيني

دانش آماده سازي در فوتبال

دانش آماده سازي در فوتبال

ناشر : توپ

پدیدآور: بهزاد نوشادي


101 آزمون ارزيابي عملكرد جسماني

101 آزمون ارزيابي عملكرد جسماني

ناشر : نگارخانه

پدیدآور: وازگن ميناسيان

آزمون هاي ورزشي باليني

آزمون هاي ورزشي باليني

ناشر : فرهنگ زبرجد

پدیدآور: سوزان وارد

بيوشيمي ورزش

بيوشيمي ورزش

ناشر : آشيان

پدیدآور: واسيليس موگيوس


101 آزمون ارزيابي عملكرد ورزشي

101 آزمون ارزيابي عملكرد ورزشي

ناشر : شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركا

پدیدآور: محمود شيخ

دايره المعارف تخصصي طب ورزشي

دايره المعارف تخصصي طب ورزشي

ناشر : شعاع

پدیدآور: علي اكبر جديديان

دستورات كاربردي در تغذيه ورزشي

دستورات كاربردي در تغذيه ورزشي

ناشر : دانش امروز

پدیدآور: مازيار معاوني