زنگ هنر: راهنماي آموزگاران براي تدريس طراحي و نقاشي

زنگ هنر: راهنماي آموزگاران براي تدريس طراحي و نقاشي

ناشر : نشر شطرنج

- نويسنده: فاطمه عباداله‌وند

قیمت : ۰ ریال

مباني آموزش هنر

مباني آموزش هنر

ناشر : دستان

- نويسنده: محمد زارعي

قیمت : ۰ ریال

نگاهي به آموزش هنر در مدارس ايران

نگاهي به آموزش هنر در مدارس ايران

ناشر : نگين

- نويسنده: مهزاد خاني

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال


هنر و تعليم و تربيت

هنر و تعليم و تربيت

ناشر : انتشارات آناپنا

- نويسنده: سيدصاحب موسوي

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

آموزش هنر در دوره ابتدايي

آموزش هنر در دوره ابتدايي

ناشر : سنجش و دانش

- نويسنده: مريم وحدت بوراشان

قیمت : ۰ ریال

تدريس هنر در دوره ابتدايي

تدريس هنر در دوره ابتدايي

ناشر : تايماز

- نويسنده: عباس حضرتي

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال


مباني آموزش هنر

مباني آموزش هنر

ناشر : روز انديش

- نويسنده: محمد زارعي

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال

تربيت هنري

تربيت هنري

ناشر : تخت سليمان

- نويسنده: عاطفه فرشيدمقدم

قیمت : ۰ ریال


كاربرد هنر در فرايند ياددهي- يادگيري

كاربرد هنر در فرايند ياددهي- يادگيري

ناشر : رشد فرهنگ

- نويسنده: مريم صفر‌نواده

قیمت : ۰ ریال