ليست كتاب با موضوع كاركنان - ارزشيابي تعداد يافت شده - 94


ارزيابي عملكرد (فرد-سازمان) از تئوري تا عمل

ارزيابي عملكرد (فرد-سازمان) از تئوري تا ...

ناشر : دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري، معاونت طرح و پژوهش، انتشارات

جواد پسنديده

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال

تاثير هوش فرهنگي بر عملكرد شغلي كاركنان با نقش ميانجي سازگاري ميان فرهنگي

تاثير هوش فرهنگي بر عملكرد شغلي كاركنان ...

ناشر : انتشارات نوروزي

حميدرضا جعفري

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

مديريت عملكرد

مديريت عملكرد

ناشر : الگوي دانش بنيان

مهدي خيرانديش

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال


سكوت سازماني و عملكرد به واسطه رهبري اخلاقي

سكوت سازماني و عملكرد به واسطه رهبري اخل ...

ناشر : پيام كوثر

حميد اميري

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال

سكوت سازماني و عملكرد به واسطه رهبري اخلاقي

سكوت سازماني و عملكرد به واسطه رهبري اخل ...

ناشر : پيام كوثر

حميد اميري

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال

ارزيابي عملكرد نوين

ارزيابي عملكرد نوين

ناشر : انتشارات نوروزي

مهدي رضا عدميان

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


ارزش افزوده اقتصادي معياري نوين در ارزيابي عملكرد مديران‮‬

ارزش افزوده اقتصادي معياري نوين در ارزيا ...

ناشر : ‏‫ موسسه پارسا مبتكر گام اول‮‬

زهرا ح‍س‍ي‍ن‍ي زاده ه‍رات

قیمت کتاب سیتی : ۷۰۰۰۰ ریال

كارايي و روش هاي اندازه گيري آن در سازمان (با تاكيد بر روش هيبريد تحليل پوششي داده ها و شبكه عصبي)

كارايي و روش هاي اندازه گيري آن در سازما ...

ناشر : آرنا

محسن سپهي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مديريت عملكرد و بهره وري در منابع انساني (كارشناسي ارشد مديريت)

مديريت عملكرد و بهره وري در منابع انساني ...

ناشر : دانشگاه پيام نور

حسن درويش

قیمت کتاب سیتی : ۵۹۰۰۰۰ ریال


مديريت منابع انساني مبتني بر شايستگي ديدگاه يادگيري مادام العمر (رويكردي پژوهشي)

مديريت منابع انساني مبتني بر شايستگي ديد ...

ناشر : سازمان جهاد دانشگاهي تهران، انتشارات‏‫

جواد پوركريمي

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰۰ ریال

بهبود عملكرد كاركنان از طريق ارزشيابي و مربيگري : ويرايش دوم 2006

بهبود عملكرد كاركنان از طريق ارزشيابي و ...

ناشر : انديشه احسان

حسن بودلايي

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰۰ ریال

دستنامه مديريت عملكرد

دستنامه مديريت عملكرد

ناشر : دانشگاه جامع امام حسين (ع)، موسسه چاپ و انتشارات

ساسان زارع

قیمت کتاب سیتی : ۲۹۰۰۰۰ ریال