مجيد سبزعلي گل

ليست كتاب هاي مجيد سبزعلي گل تعداد يافت شده - 26


كتاب درسي اطلاعات و ارتباطات شاخه كار و دانش

كتاب درسي اطلاعات و ارتباطات شاخه كار و ...

ناشر : چاپ و نشر كتاب درسي

سيدعلي موسوي

قیمت کتاب سیتی : ۹۰۰۰۰۰ ریال

كتاب درسي مفاهيم پايه فناوري اطلاعات

كتاب درسي مفاهيم پايه فناوري اطلاعات

ناشر : چاپ و نشر كتاب درسي ايران

سيدعلي موسوي

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰۰ ریال

گواهينامه بين المللي كاربري رايانه: سطح يك بر اساس ICDL نسخه 5: Windows 7

گواهينامه بين المللي كاربري رايانه: سطح ...

ناشر : صفار

سيدعلي موسوي

قیمت کتاب سیتی : ۸۵۰۰۰۰ ریال


تمرين و سئوال گواهينامه بين المللي كاربري رايانه سطح دو بر اساس ICDL نسخه 5: Office 2007

تمرين و سئوال گواهينامه بين المللي كاربر ...

ناشر : صفار

سيدعلي موسوي

قیمت کتاب سیتی : ۷۵۰۰۰۰ ریال

گواهينامه بين المللي كاربري رايانه: سطح دو بر اساس ICDL نسخه 5: Microsoft Office 2007

گواهينامه بين المللي كاربري رايانه: سطح ...

ناشر : صفار

سيدعلي موسوي

قیمت کتاب سیتی : ۷۵۰۰۰۰ ریال

كاربر نرم افزار اداري جلد اول

كاربر نرم افزار اداري جلد اول

ناشر : اشراقي

سيدعلي موسوي

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال


گواهينامه بين المللي كاربري رايانه براساس ICDL نسخه 5: مهارت سوم: واژه پرداز Microsoft Word 2007

گواهينامه بين المللي كاربري رايانه براسا ...

ناشر : صفار

سيدعلي موسوي

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰ ریال

گواهينامه بين المللي كاربري رايانه براساس ICDL نسخه 5: مهارت پنجم: استفاده از پايگاه داده

گواهينامه بين المللي كاربري رايانه براسا ...

ناشر : اشراقي

سيدعلي موسوي

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰ ریال

اطلاعات و ارتباطات: شاخه كاردانش استاندارد آموزشي وزارت كار و امور اجتماعي كاربر...

اطلاعات و ارتباطات: شاخه كاردانش استاندا ...

ناشر : اشراقي

سيدعلي موسوي

قیمت کتاب سیتی : ۷۰۰۰۰ ریال


تمرين و سئوال گواهينامه بين المللي كاربري رايانه سطح يك بر اساس ICDL نسخه 5: Windows 7

تمرين و سئوال گواهينامه بين المللي كاربر ...

ناشر : اشراقي

سيدعلي موسوي

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰ ریال

واژه پرداز (Word 2007) شاخه كاردانش: استاندارد آموزشي وزارت كار و امور اجتماعي

واژه پرداز (Word 2007) شاخه كاردانش: است ...

ناشر : صفار

سيدعلي موسوي

قیمت کتاب سیتی : ۹۰۰۰۰ ریال

ارايه مطالب (2007 Power point) شاخه كاردانش

ارايه مطالب (2007 Power point) شاخه كارد ...

ناشر : صفار

سيدعلي موسوي

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰ ریال