درمان پذيرش و تعهد با عشق: (كاربرد درمان پذيرش و تعهد در زوج‌درماني)

درمان پذيرش و تعهد با عشق: (كاربرد درمان پذيرش و تعهد در زوج‌درماني)

ناشر : انتشارات امين نگار

- مترجم: حسين محققي - نويسنده: راس هريس

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال

درمان پذيرش و تعهد با عشق: كاربرد درمان پذيرش و تعهد در زوج‌درماني.

درمان پذيرش و تعهد با عشق: كاربرد درمان پذيرش و تعهد در زوج‌درماني.

ناشر : انتشارات امين نگار

- نويسنده: راس هريس - نويسنده: Russ Harris

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال