علي رضا افشارنژاد

ليست كتاب هاي علي رضا افشارنژاد تعداد يافت شده - 3


شايستگي منابع انساني

شايستگي منابع انساني

ناشر : پديدار جهان

علي رضا افشارنژاد

قیمت کتاب سیتی : ۲۴۰۰۰۰ ریال

مديريت عملكرد

مديريت عملكرد

ناشر : الگوي دانش بنيان

مهدي خيرانديش

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

شايستگي منابع انساني

شايستگي منابع انساني

ناشر : انتشارات صالحيان

علي رضا افشارنژاد

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال