روش شناسي علمي در علوم اسلامي

روش شناسي علمي در علوم اسلامي

ناشر : منشور سمير

مهدي اسلام پناه

مديريت زنجيره تامين

مديريت زنجيره تامين

ناشر : منشور سمير

مهدي اسلام پناه

مديريت كارآمد خداوند

مديريت كارآمد خداوند

ناشر : منشور سمير

مهدي اسلام پناه


آموزش و توسعه منابع انساني

آموزش و توسعه منابع انساني

ناشر : منشور سمير

مهدي اسلام پناه


بازدارندگي از فساد اداري

بازدارندگي از فساد اداري

ناشر : منشور سمير

مهدي اسلام پناه