تاريخ قرن بيستم: خاور ميانه

تاريخ قرن بيستم: خاور ميانه

ناشر : موسسه انتشاراتي روزنامه ايران

- نويسنده: محسن ميرزايي

قیمت : ۰ ریال

راهنماي تهيه و تنظيم قراردادهاي تحقيقاتي موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي (دستورالعمل‌ها، نمونه قراردادها، الزامات، خطوط راهنما، ملاحظات ايمني و ما

راهنماي تهيه و تنظيم قراردادهاي تحقيقاتي موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي (دستورالعمل‌ها، نمونه قراردادها، الزامات، خطوط راهنما، ملاحظات ايمني و ما

ناشر : موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي

- نويسنده: سيدحسين جبل‌عامليان - نويسنده: مجيد كريمي‌فرد

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال