جمشيد اسكندري

ليست كتاب هاي جمشيد اسكندري تعداد يافت شده - 34


اصول حسابداري 2

اصول حسابداري 2

ناشر : كتاب فرشيد

جمشيد اسكندري

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰۰ ریال

حسابداري صنعتي 1

حسابداري صنعتي 1

ناشر : حفيظ

جمشيد اسكندري

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

حسابرسي (1) براساس استانداردهاي حسابداري ايران

حسابرسي (1) براساس استانداردهاي حسابداري ...

ناشر : كتاب فرشيد

جمشيد اسكندري

قیمت کتاب سیتی : ۷۰۰۰۰۰ ریال


اصول حسابداري 1

اصول حسابداري 1

ناشر : كتاب فرشيد

جمشيد اسكندري

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

حسابداري ميانه 2: براساس استانداردهاي حسابداري ايران

حسابداري ميانه 2: براساس استانداردهاي حس ...

ناشر : كتاب فرشيد

جمشيد اسكندري

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰۰ ریال

حسابداري پيشرفته 1

حسابداري پيشرفته 1

ناشر : كتاب فرشيد

جمشيد اسكندري

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰۰ ریال


حسابداري صنعتي 2

حسابداري صنعتي 2

ناشر : حفيظ

جمشيد اسكندري

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰۰ ریال

حل تشريحي مسائل حسابداري صنعتي 1

حل تشريحي مسائل حسابداري صنعتي 1

ناشر : كتاب فرشيد

جمشيد اسكندري

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال

حسابداري پيشرفته 2

حسابداري پيشرفته 2

ناشر : كتاب فرشيد

جمشيد اسكندري

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰۰ ریال


اصول حسابداري و هزينه يابي (براي مهندسي صنايع)

اصول حسابداري و هزينه يابي (براي مهندسي ...

ناشر : كتاب فرشيد

جمشيد اسكندري

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال

حل تشريحي مسائل مباحث جاري حسابداري

حل تشريحي مسائل مباحث جاري حسابداري

ناشر : كتاب فرشيد

جمشيد اسكندري

قیمت کتاب سیتی : ۳۶۰۰۰۰ ریال

حسابداري شركت ها (1)

حسابداري شركت ها (1)

ناشر : كتاب فرشيد

جمشيد اسكندري

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال