فيزيولوژي ورزش: تئوري و كاربرد براي آمادگي جسماني و اجراي ورزشي

فيزيولوژي ورزش: تئوري و كاربرد براي آماد ...

ناشر : شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركا

پدیدآور: فرشيد طهماسبي

فيزيولوژي ورزشي 2 (رشته تربيت بدني)

فيزيولوژي ورزشي 2 (رشته تربيت بدني)

ناشر : دانشگاه پيام نور

پدیدآور: آذر آقاياري

تغذيه و ورزش مناسب براي كنترل وزن و تندرستي

تغذيه و ورزش مناسب براي كنترل وزن و تندر ...

ناشر : بامداد كتاب

پدیدآور: عليرضا ايزدي