فيزيولوژي ورزش: تئوري و كاربرد براي آمادگي جسماني و اجراي ورزشي

فيزيولوژي ورزش: تئوري و كاربرد براي آماد ...

ناشر : شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركا

پدیدآور: فرشيد طهماسبي


تغذيه ورزشي

تغذيه ورزشي

ناشر : شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركا

پدیدآور: فرشيد طهماسبي

‏‫روانسنجي در ورزش اصول و كاربردها

‏‫روانسنجي در ورزش اصول و كاربردها

ناشر : دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

پدیدآور: فرشيد طهماسبي


يادگيري، اجرا و كنترل حركتي: مجموعه سوالات و آزمونهاي استاندارد كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي

يادگيري، اجرا و كنترل حركتي: مجموعه سوال ...

ناشر : شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركا

پدیدآور: فرشيد طهماسبي

راهنماي سلامت كارگر

راهنماي سلامت كارگر

ناشر : شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركا

پدیدآور: فرشيد طهماسبي

افزايش طبيعي قد: چگونه قد خود را بطور طبيعي در 7 هفته 5 تا 7 سانتي متر افزايش دهيم؟

افزايش طبيعي قد: چگونه قد خود را بطور طب ...

ناشر : شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركا

پدیدآور: فرشيد طهماسبي