‏‫سياست خارجي قدرت‌هاي بزرگ در قرن ۲۱‮‬

‏‫سياست خارجي قدرت‌هاي بزرگ در قرن ۲۱‮‬

ناشر : موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين‌المللي ابرار معاصر تهران

- نويسنده: بهاره سازمند

قیمت : ۳۶۰۰۰۰ ریال