اصول سرپرستي در تربيت‌بدني

اصول سرپرستي در تربيت‌بدني

ناشر : آواي استاد

- نويسنده: فاطمه صباح

قیمت : ۰ ریال

‏‫اصول سرپرستي در تربيت‌بدني

‏‫اصول سرپرستي در تربيت‌بدني

ناشر : طنين دانش

- نويسنده: سياوش خداپرست سرشكه

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

اصول مديريت و سرپرستي در تربيت‌بدني

اصول مديريت و سرپرستي در تربيت‌بدني

ناشر : آيدين كتاب

- نويسنده: رويا ظفري

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال


اصول مديريت و سرپرستي در تربيت‌بدني و ورزش

اصول مديريت و سرپرستي در تربيت‌بدني و ورزش

ناشر : گسترش علوم نوين

- نويسنده: امين رشيدلمير

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال