۱۰ اصل براي زوج درماني موثر

۱۰ اصل براي زوج درماني موثر

ناشر : سايه سخن

- نويسنده: ج‍ان‌ م‍ردخ‍اي‌ گ‍ات‍م‍ن‌ - نويسنده: John Mordechai Gottman

قیمت : ۴۸۰۰۰۰ ریال

۱۰ اصل براي زوج‌درماني موثر

۱۰ اصل براي زوج‌درماني موثر

ناشر : حسن صادقي

- نويسنده: جولي شوارتس گاتمن - نويسنده: Julie Schwartz Gottman

قیمت : ۰ ریال