رهبري: كتاب راهنما: ۲۶ درس كليدي در حل نيازهاي رهبر هر سازمان

رهبري: كتاب راهنما: ۲۶ درس كليدي در حل نيازهاي رهبر هر سازمان

ناشر : انتشارات آراميس

- نويسنده: ج‍ان‌ سي. م‍اك‍س‍ول‌ - نويسنده: John C. Maxwell

قیمت : ۲۳۰۰۰۰ ریال