انتخاب پروژه‌هاي ساخت براساس مديريت ريسك با استفاده از سيستم استنتاج فازي

انتخاب پروژه‌هاي ساخت براساس مديريت ريسك با استفاده از سيستم استنتاج فازي

ناشر : مولفان تهران

- نويسنده: فرزاد نقي‌زاده

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال


تحليل مدارهاي الكتريكي

تحليل مدارهاي الكتريكي

ناشر : مولفان تهران

- نويسنده: امرالله حسيني سودكلايي

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

تيوريهاي سازمان و مديريت

تيوريهاي سازمان و مديريت

ناشر : مولفان تهران

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

ثروت ملت‌ها كجاست؟ اندازه‌گيري سرمايه در قرن 21

ثروت ملت‌ها كجاست؟ اندازه‌گيري سرمايه در قرن 21

ناشر : مجمع تشخيص مصلح نظام، مركز تحقيقات استراتژيك

- نويسنده: گروه مولفان بانك جهاني - مترجم: حسينعلي تقي‌تهراني

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال


راهنماي جامع تفكر طراحي

راهنماي جامع تفكر طراحي

ناشر : مولفان تهران

- نويسنده: دانيل لينگ - نويسنده: Daniel Ling

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال

روابط آل‌بويه با خلفاي عباسي

روابط آل‌بويه با خلفاي عباسي

ناشر : مولفان تهران

- نويسنده: معصومه رضايي

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال

رياضي عمومي ۲

رياضي عمومي ۲

ناشر : مولفان تهران

- نويسنده: محمدرضا بذركار

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال


سياه قشنگ

سياه قشنگ

ناشر : مولفان تهران

- نويسنده: آن‍ا س‍ي‍وئ‍ل‌ - نويسنده: Anna Sewell

قیمت : ۰ ریال

فيزيك و مكانيك

فيزيك و مكانيك

ناشر : مولفان تهران

- نويسنده: م‍رت‍ض‍ي‌ ش‍ج‍اع‍ي‌

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال