مهندسي پمپ‌ها: شناخت و كاربرد

مهندسي پمپ‌ها: شناخت و كاربرد

ناشر : يزدا

- نويسنده: داريوش نسايي - ويراستار: محمدرضا عاليوند

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

مهندسي پمپ‌ها: شناخت و كاربرد

مهندسي پمپ‌ها: شناخت و كاربرد

ناشر : يزدا

- نويسنده: داريوش نسايي - ويراستار: محمدرضا عاليوند

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال