مكانيسم مولكولي بيماري‌زايي باكتري‌ها

مكانيسم مولكولي بيماري‌زايي باكتري‌ها

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحد جهرم

- نويسنده: ابيگل ساليرز - نويسنده: ديسكي وايت

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال