مديريت مالي بخش عمومي

مديريت مالي بخش عمومي

ناشر : سازمان حسابرسي، كميته تدوين استانداردهاي حسابرسي

- نويسنده: آندرياس برگمن - مترجم: بتول زارعي

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال