مديريت اماكن و رويدادهاي مهم ورزشي

مديريت اماكن و رويدادهاي مهم ورزشي

ناشر : موسسه فرهنگي هنري شمال پايدار، نشر شمال پايدار

- نويسنده: حسين رحماني

قیمت : ۰ ریال