مديريت استراتژيك منابع انساني: راهنماي عمل

مديريت استراتژيك منابع انساني: راهنماي عمل

ناشر : مركز آموزش مديريت دولتي رياست جمهوري

- نويسنده: مايكل آرمسترانگ - مترجم: محمد صائبي

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال